Университет қызметкерлерінің жарияланымдары туралы мәлімет

     Университеттің ғылыми нәтижелерінің жарияланымдары
     Университеттің өзінде екі ғылыми баспа бар «ҚазҰТУ хабаршысы» және «ҚР ҰҒА Хабарлары, Геологиялық серия».
     «ҚазҰТУ хабаршысы» ғылыми журналы Париждегі Халықаралық орталықта тіркелген және Ғылыми кадрларды аттестациялау сұрақтары бойынша Комитетінің жарияланымдар тізіміне кіреді.
     2014 ж. «ҚазҰТУ хабаршысы» әр түрлі мамандықтар бойынша 450 астам мақала жарияланды, оның ішінде 120 мақала Қазақстанның жоғары оқу орындарынан және 22 мақала шет елдерден, ТМД елдерін қосканда – Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, оның ішінде 35 ҚазҰТУ ғалымдарының бірлескен жарияланымдары.
     2010-2015 жылдарында шетелде жарияланған мақалалардың оң динамикасы байқалады:

2010-2015 ж.ж. шетел баспаларында ғылыми жарияланымдар санының өсу динамикасы

 Жылы Шетел баспаларында жарияланған мақалалар Thomson Reuters базасына кіретін ғылыми баспаларда жарияланған мақалалар Scopus базасына кіретін ғылыми баспаларда жарияланған мақалалар Жалпы жарияланған мақалалар
 нөлдік емес импакт-факторы бар оның ішінде импакт-факторы 0,25 жоғары
2010 31 13 7 18 56
2011 23 21 5 20 48
2012 51 10 14 53 118
2013 68 22 20 85 173
2014 84 34 26 111 221
*2015 122 39 48 189 356
Барлығы 348 130 113 458 919
Болашақ